Informacje

INFORMACJE

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku organizuje w dniu 17 maja 2018 roku konferencję nt. „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian regulacji prawnych – sprostać wyzwaniom” (z pozycji przedsiębiorcy, w miejscu pracy oraz w kontekście ubezpieczeń i usług medycznych).

O ochronie danych osobowych mówi się coraz więcej, w kontekście uchwalenia przez Parlament Europejski ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO), które będzie bezpośrednio obowiązywało w krajach członkowskich od dnia 25 maja 2018 roku. Organizowana na tydzień przed tą kluczową datą konferencja jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie obszarem ochrony danych osobowych, jak również płaszczyzną umożliwiającą wymianę doświadczeń,  wyjaśnienie wątpliwości związanych z nowymi regulacjami rzutującymi na szeroki krąg podmiotów w naszym regionie, jak również zaproponowanie rozwiązań ułatwiających wdrożenie zmian w organizacjach – instytucjach i przedsiębiorstwach.

Zagadnienia merytoryczne poruszane w trakcie obrad podzielone zostaną na trzy panele dyskusyjne:

1) Przedsiębiorcy wobec nowych standardów ochrony danych osobowych,

2) Ochrona danych osobowych w miejscu pracy,

3) Ochrona szczególnych kategorii danych przetwarzanych w sferze działalności leczniczej i ubezpieczeniowej.

Zaproszenie do udziału w konferencji jest kierowane do przedstawicieli zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Warto podkreślić, że w efekcie podpisanego przez J.M. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku porozumienia z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dotyczącego współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych (treść porozumienia dostępna jest na stronie internetowej http://weiz.uwb.edu.pl/uploads/tiny//61/porozumienie_GIODO-Uniwersytet%20w%20Bia%C5%82ymstoku%20-%20podpisane.pdf), Wydział Ekonomii i Zarządzania współpracuje z organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych, czego przejawem jest prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym” pod kierownictwem Pani prof. zw. dr hab. Teresy Mróz, jak również planowana Konferencja, do udziału w której zostali zaproszeni przedstawiciele Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W organizacji wydarzenia przyświeca idea budzenia i rozwijania świadomości w aspekcie wagi ochrony danych osobowych i jej znaczenia dla podmiotów sektora publicznego, podmiotów sektora prywatnego, a przede wszystkim dla jednostki.

Rejestracja uczestników Konferencji odbywa się do połowy kwietnia za pomocą formularza elektronicznego w zakładce na stronie: www.odo.weiz.uwb.edu.pl. Informujemy, że potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy w drugiej połowie kwietnia.

 

Program konferencji dostępny jest w załączniku poniżej

Program konferencji

Udział zaproszonych panelistów zostanie potwierdzony w terminie późniejszym.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.